سختی سنج لیب

سختی سنج لاستیک و پلاستیک

دستگاه های سختی سنج Shore A & D سختی سنج Shore Dکاربرد :  اندازه گیری سختی پلاستیک ها سختی سنج Shore Aکاربرد :  اندازه گیری

سختی سنج پرتابل راکول و برینل

سختی‌سنجهای پرتابل راکول و برینل به روش استاتیک : تکنولوژی جدید اندازه گیری سختی به صورت مستقیم با استفاده از دستگاه های پرتابلویژگی تجهیزات پرتابل

سختی سنج پرتابل دیجیتال

دستگاه سختی سنج پرتابل مدل ECH-400PLUS –  اندازه گیری سختی در مقیاسهای مختلف –  اندازه گیری سختی بر روی سطوح محدب و مقعر به وسیله